About this blog

This weblog is part of the OpenCourseWare project of Delft University of Technology. We will inform you about updates of OCW-website and other interesting things around OpenCourseWare.

OCW Consortium


Visit other Opencourseware sites from around the world.

Facebook

Posted in August 2012

Nieuwe cursus: “Transport en Planning” gepubliceerd!

link: http://ocw.tudelft.nl/courses/bachelor-civiele-techniek/transport-en-planning/course-home/

De cursus Transport en Planning behoort tot het bachelorprogramma Civiele Techniek.

In deze cursus wordt door middel van colleges, casestudies en tentamenvragen, ontwerpvraagstukken en rekenvoorbeelden behandeld op het gebied van transport en planning. De volgende thema’s worden in deze cursus besproken:

-Elementen en samenhang van het ruimtelijk systeem  en transportsysteem
-Verplaatsingspatronen en keuzen in het transportsysteem
-Allocatie van voorzieningen, wijken, bedrijven
-Transportnetwerken en netwerkontwerp
-Methodieken voor het plannen en evalueren van nieuwe infrastructuur
-Geometrisch ontwerp van wegen: dwarsprofiel, horizontaal en verticaal alignement, verknoping
-Het gebruik van weginfrastructuur: rijgedrag, basisdiagram, schokgolven
-Verkeersmanagement in stedelijke netwerken en op snelwegen.

Leerdoelen voor deze cursus zijn:

Kennis van het ruimtelijk- en transportsysteem en de samenhang daarbinnen
Kennis van methoden voor gebiedsanalyse en de toepassing daarvan in ruimtelijke ontwerpvraagstukken
Kennis van belangrijkste karakteristieken van verplaatsingspatronen en bijbehorende keuzegedrag
Kennis van verkeers- en vervoernetwerken en het netwerkontwerpvraagstuk
Kennis van karakteristieken van infrastructuurelementen, voertuigen en bestuurders
Ontwerpregels en -methodiek voor het ontwerpen van dwarsprofiel, horizontaal en verticaal alignement, en verknoping van wegen
Kennis van de principes van beheersing/ management van infrastructuurgebruik

Opening academic year 2012-2013: Imagine the future

Technology is changing the world in which we live at a rapid pace. Of course, as TU Delft, we know this better than anyone. Technology, however, not only plays an important role in scientific research or the work of our TU Delft engineers worldwide, it also changes the way in which education is given. Because what will studying actually look like in the future?

In her speech, our guest speaker, Neelie Kroes, European Commissioner for the Digital Agenda discusses how quickly the world is changing through all ICT developments. This is followed by the three finalists of the ‘Future learning’ contest, who will present their outlook on future university learning and studying. Together with the professional jury, you will be able to decide which is the best idea. Learn more

Nieuwe cursus gepubliceerd: Caleidoscoop

link: http://ocw.tudelft.nl/courses/technische-wiskunde/caleidoscoop/course-home/

Caleidoscoop is een eerstejaars vak uit het bachelorprogramma: Technisch wiskunde

Tijdens de cursus Caleidoscoop worden verschillende aspecten belicht waarmee de eerstejaarsstudenten worden voorzien van basisvaardigheden en basiskennis die noodzakelijk zijn voor het succesvol volgen van een studie in de wiskunde.

Er is gekozen voor een aantal basisonderwerpen uit de wiskunde.

Het vak is zo opgezet dat de student door een beperkt aantal colleges en veel begeleide en onbegeleide zelfstudie leert om zich, samenwerkend met medestudenten, een wiskundig onderwerp eigen te maken en een wiskundige verhandeling correct en helder op te schrijven.

Daarnaast wordt aan het eind nog een instructie Informatievaardigheden gedaan.
Het  tweede deel van de cursus  bestaat uit nog drie delen
1. Een drietal colleges over Wiskunde en Samenleving.
2. Een drietal colleges en praktische oefeningen met de softwarepakketten LaTeX, Matlab en Maple.
3. Het schrijven van een werkstuk over een onderwerp op de grens van Wiskunde en Samenleving. 

Nieuwe cursus gepubliceerd: Bouwen in/op/aan het water

Link: http://ocw.tudelft.nl/courses/stedenbouw-in-de-delta/bouwen-inopaan-het-water/course-home/

wij hebben een nieuwe cursus toegevoegd aan de minor: Stedenbouw in de Delta.

Het doel van deze cursus is inzicht te krijgen in het civieltechnische aspecten van bouwen in het Nederlandse deltalandschap. In de lezingen wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen de verschillende typen van kaden, dijken en waterkerende constructies. Tevens staan de vragen centraal als: Kunnen gebouwen en woningen ook waterkerend zijn? En: hoe kan men verantwoord bouwen op een dijk? Grondwater, terreinhoogte en bouwrijp maken, nieuwe wijzen van funderen, al dan niet kruipruimten, kelders en souterrains komen aan de orde. In de lezingen worden zowel principes als voorbeelden van constructies en waterfronten uiteengezet. Actuele plannen worden daarbij getoond.

© 2011 TU Delft